Samenwerkingshandvest

Samenwerkingshandvest

Dit charter maakt deel uit van de samenwerking tussen de kunstenaars en Orfeo

Kwaliteit van de service

De artiest verbindt zich ertoe een kwaliteitsvolle voorstelling te geven, goed voorbereid op de specifieke noden van het publiek. De artiest zal Orfeo vooraf alle informatie vragen die nodig is om een zo passend mogelijke voorstelling te geven.

Dit impliceert een bepaald niveau van beheersing, kennis of ervaring in het vakgebied om een kwaliteitsservice te kunnen bieden.

Indien de artiest zich realiseert dat hij/zij om welke reden dan ook niet in staat is adequaat op te treden, zal hij/zij Orfeo hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en mogelijke oplossingen onderzoeken.

De artiest zal de vooraf afgesproken tijden en prijzen respecteren. Dit houdt in dat de artiest voldoende op tijd aanwezig is om op het afgesproken tijdstip met het optreden te kunnen beginnen en gedurende de afgesproken tijd op te treden.

Gedrag

Van de kunstenaar wordt in alle opzichten een professionele houding verwacht. Dit houdt in het bijzonder in:

  • Juiste kleding die past bij de omstandigheden van het evenement. Als een bepaalde dresscode vereist is, zal de artiest deze respecteren.
  • Onberispelijke persoonlijke hygiëne.
  • Volledig in het bezit zijn van hun intellectuele, emotionele en fysieke capaciteiten om een goede prestatie te kunnen leveren; het gebruik van middelen (alcohol, drugs of andere) voor/tijdens de activiteit is daarom formeel uitgesloten; volledige nuchterheid wordt verwacht.
  • Vriendelijkheid en respect tonen ten opzichte van het publiek of de deelnemers en geen discriminatie of waardeoordeel uiten ten opzichte van het publiek of de locatie, noch verbaal noch door hun gedrag.

Loyaliteit en niet-concurrentie

De artiest zal zich onthouden van het verspreiden van een slecht imago van Orfeo, verbaal of op een andere manier; in geval van moeilijkheden zal de artiest contact opnemen met de vertegenwoordigers van Orfeo om het geschil op te lossen.

De kunstenaar concurreert niet met Orfeo voor dezelfde klanten of partners. Zij zullen zich onthouden van het actief of inactief werven van dezelfde klanten, overheden of organisaties. Indien zij opnieuw gecontacteerd worden door dezelfde klanten, overheden of organisaties, zullen de kunstenaars hen doorverwijzen naar het Orfeo-team.

Beeldrechten

De artiesten gaan ermee akkoord om gefotografeerd te worden als onderdeel van de activiteiten om de activiteiten van Orfeo te illustreren op sociale netwerken, met vermelding van hun naam of artiestennaam.

In het geval van opgenomen en/of gefilmde optredens die verder gaan dan een zeer kort fragment, zullen opnames onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende voorafgaande toestemming van de artiesten.

Indien Orfeo de artiesten filmt en/of opneemt voor presentatiedoeleinden, worden de opnamen ter beschikking gesteld aan de artiesten, die deze naar eigen inzicht mogen gebruiken, mits zij de logo’s op de opnamen niet verwijderen. De rushes worden niet vrijgegeven.

Onvermogen om diensten uit te voeren

Als de artiest niet in staat is om het optreden geheel of gedeeltelijk te verzorgen, zal hij/zij het Orfeo team zo snel mogelijk informeren om een passende oplossing te vinden. Voor niet geleverde diensten wordt geen vergoeding betaald.

Annulering van service

Indien het optreden wordt afgelast, zal Orfeo de artiesten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van annulering is geen vergoeding verschuldigd.

Als de annulering echter op zeer korte termijn plaatsvindt en de artiesten al ter plaatse zijn, wordt in onderling overleg tussen beide partijen een vergoeding overeengekomen.